Amstaff & Terveys

Amstaffeilla esiintyy perinnöllisiä sairauksia, eli sairauksia, jotka siirtyvät vanhemmilta pennuille. Paras tapa yrittää saada itselleen terve pentu on luonnollisesti hankkia koira terveistä, virallisesti tutkituista vanhemmista. Tämäkään ei aina ole tae terveydestä, sillä moni perinnöllinen sairaus periytyy monen geenin vaikutuksesta (polygeenisesti), ja myös kliiniseesti tutkitut, itse terveet vanhemmat voivat piilevästi kantaa tiettyä sairautta, jota sitten periyttävät jälkipolvelle.

Amstaffit kuuluvat PEVISA:an (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan), joka toimii Suomen Kennelliiton ohjauksessa ja alaisuudessa. Ennen kuin pentue rekisteröidään, tulee sen vanhemmista olla SKL - FKK:n hyväksymät tutkimuslausunnot.

Amstaffien PEVISA-ohjelmassa ovat mukana lonkat, kyynärät sekä silmät. Näiden lisäksi tulee vanhempien ataksia-status ehdottomasti olla selvillä, jotta vältetään sairaiden koirien syntyminen.


Amstaffe have hereditary diseases, that is, diseases that are passed on from parents to puppies. The best way to try to get yourself a healthy puppy is, of course, to get a dog from healthy, officially researched parents. Again, this is not always a guarantee of health, as many inherited diseases are inherited by many genes (polygenically), and even clinically studied, healthy parents themselves can latently carry a particular disease that they then inherit to the offspring.

Amstaffs belong to PEVISA (Program for the Control of Hereditary Defects and Diseases), which operates under the direction and supervision of the Finnish Kennel Club. Before the litter is registered, its parents must have research statements approved by SKL - FKK.

Amstaff's PEVISA program includes hips, elbows and eyes. In addition to these, parental ataxia status should definitely be clarified to avoid the emergence of sick dogs.

(Lähde: Amstaffiyhdistys. Terveystiedot. Viitattu https://amstaffiyhdistys.net/amstaffi/terveystiedot/)

Lonkkanivelen kasvuhäiriö

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli "lonkkavika" on todettu olevan perinnöllinen vika. Vaikae-asteisena se saattaa aiheuttaa koiralle kipua.

Lonkkanivelen kasvuhäiriö jaetaan asteikkoon: A=Ei muutoksia, B=Lähes normaali, C=Lievä, D=Keskivaikea, E=Vaikea.

Lonkkanivelen kasvuhäiriöön voi liittyä myös nivelrikkoa.

Hip joint growth disorder, or "hip failure," has been found to be a hereditary defect. At a severe stage, it may cause pain in the dog. Hip growth failure is divided into a scale: A = No change, B = Almost normal, C = Mild, D = Moderate, E = Severe. Osteoarthritis of the hip joint may also be associated with osteoarthritis.

Kyynärnivelen dysplasis

Kyynärnivelen dysplasian on todettu olevan perinnöllinen vika.

Kyynärnivelen kasvuhäiriössä voi olla kyseessä luutumishäiriö tai nivelen eri osien yhteensopimattomuus (olkavarsi, kyynärluu, värttinäluu) Kasvuhäiriö aiheuttaa ärsytystä nivelille ja tämä saattaa muodostaa luupiikkejä.

Kyynärnivelen asteikko: 0=Ei muutoksia, 1=Lievä, 2=Kohtalaiset, 3=Voimakkaat muutokset.

Elbow dysplasia has been found to be a hereditary defect. Elbow growth failure can be a osteoporosis or an incompatibility of different parts of the joint (upper arm, forearm, spindle). Elbow scale: 0 = No change, 1 = Mild, 2 = Moderate, 3 = Severe change.

Silmäsairaudet

RD = Verkkokalvon vajaakehitys. On synnynnäinen sairaus, jossa on eri vakavuusasteisia häiriöitä.

Katarrakta = Perinnöllinen harmaakaihi. Sumentaa silmän linssin osittain tai kokonaan, jolloin koira sokeutuu. Yleensä oireet ovat lieviä. Sairautta kantava koira suljetaan pois jalostuksesta.

PHTVL/PHPV = Sikiökautisen kehityshäiriön seurauksena silmässä vaihtelevan asteisia muutoksia linssin takaosassa ja lasiaisessa. Nämä voidaan havata jo pennulla. Sairaudessa on eri asteita lievästä täyteen sokeuteen.

Distichiasis = Ylinmääräiset ripset. On perinnöllinen sairaus, jossa luomen reunassa kasvaa ylinmääräisiä ripsiä. Oireita voi olla oireettomasta pahasti oireilevaan.

RD = Retinal underdevelopment. It is a congenital disease with varying degrees of severity. Cataract = Hereditary cataracts. It partially or completely obscures the lens of the eye, blinding the dog. Usually the symptoms are mild. A dog carrying the disease is excluded from breeding. PHTVL / PHPV = Variable degree changes in the posterior lens and vitreous of the eye due to fetal malformation. These can already be seen in a puppy. The disease has varying degrees from mild to complete blindness. Distichiasis = Extra lashes. It is an inherited disease in which extra lashes grow on the edge of the eyelid. Symptoms can range from asymptomatic to severely symptomatic.

Hermostoperäiset sairaudet

Kuvan koirat eivät liity sairauksiin.

Epilepsia = "Kaatumatauti" on koirien yleisin hermostosairaus. Se voi johtua perinnöllisistä ja ei-perinnöllisistä syistä. Muista syitä on kasvaimet, traumat, infektiot, metaboliset häiriöt. Kaikki koirarodut ovat alttiita epilepsiaan johtavalle perimän muutokselle. Lääkkeillä voidaan pitää oireita osittain hallinnassa. 

Tilannetta kuitenkin pahentaa merkittävästi koirien sisäsiittoisuus (lähisukua olevien siittäytyminen, korkea sukusiitos prosentti) ja puhdasrotuisuus, joka johtaa molempien Epm2b geenikopioiden tuhoutumiseen. Sisäsiittoisuuden vuoksi rikkoutuneet geenikopiot leviävät koirasta toiseen rodun sisällä ja kokonainen rotu voi joutua uhanalaiseksi epilepsian edessä. Puhdasrotuisuuden ja sisäsiittoisuuden vuoksi virheelliset geenit ovat rikastuneet nopeasti koirapopulaatiossa ja nyt myös hiljattain levinneet eri puolille maailmaa. (lähde.Hannes Lohi haastattelu)

Epilepsy = "Falls" is the most common nervous system disease in dogs. It can be due to hereditary and non-hereditary reasons. Other causes include tumors, trauma, infections, metabolic disorders. All dog breeds are susceptible to a genetic change that leads to epilepsy. Medications can be used to control symptoms in part.

However, the situation is significantly exacerbated by inbreeding in dogs (inbreeding of close relatives, high inbreeding percentage) and purebredness, leading to the destruction of both copies of the Epm2b gene. Inbred gene copies that are broken due to inbreeding spread from dog to dog within the breed and the entire breed may be endangered in the face of epilepsy. Due to their purebredness and inbreeding, defective genes have been rapidly enriched in the canine population and have now also recently spread around the world. (source.Hannes Salmon interview)

Ataxia = Pikkuaivojen rappeutumissairaus. On perinnöllinen. Oireena tasapainohäiriöt. Sairaus on ennenaikaseen kuolemaan johtava, mutta ilmeisesti kivuton koiralle.

Ataxian toteamisesksi on kehitetty geenitesti. Testin perusteella koira voidaan todeta terveeksi, kantajaksi tai sairaaksi. Sairaita ei käytetä jalostukseen.

Ataxia = Cerebellar degenerative disease. It is hereditary. Symptoms include imbalance. The disease is leading to premature death, but apparently painless for the dog. A genetic test has been developed to detect Ataxia. Based on the test, the dog can be found to be healthy, carrier or sick. The sick are not used for breeding.

Ihosairaudet

Furunkuloosi = "Tassutulehdus", voi myös esiintyä ihotulehduksena muualla. Sairaus yleensä puhkeaa, kun koiran vastustuskyky on heikentynyt jostain syystä. Apua voi löytyä lisäöljyvalmisteista (lohiöljy, helokkiöljy). Furunculosis = "Paw Inflammation", can also occur as a dermatitis elsewhere. The disease usually breaks out when the dog's resistance is weakened for some reason. Help can be found in additional oil preparations (salmon oil, evening primrose oil).

Demodikoosi/Nuoruusiän demodikoosi = Sikaripunkki. Näitä ihottuman aiheuttajia on lähes kaikilla koirilla ainakin pieniä määriä ja elävät haitattomina koiran karvatupissa ja talirauhasissa. Tässäkin tilanteessa vastustuskyvyn heikkemisen seurauksena voivat sikaripunkit lisääntyä  aiheuttaen  paikallisen tai yleisen demodikoosin. Amstaff pennuilla voi esintyä 3-6kk iässä demodikoosin paikallinen muoto, eli nuoruusiän demodikoosi. Pennulle voi ilmetä karvattomia läiskiä pään. selän ja/tai raajojen alueille. Nämä yleensä paranevat ilman hoitoa seuraavan 6kk aikana. Demodicosis / Adolescent demodicosis = Cigar mite. Almost all dogs have at least small amounts of these rashes and live harmlessly in the dog's hair follicles and sebaceous glands. Again, as a result of impaired resistance, cigar mites may multiply, causing local or general demodicosis. Amstaff puppies may have a local form of demodicosis at the age of 3-6 months, i.e. juvenile demodicosis. The puppy may develop hairless patches on the head. areas of the back and / or limbs. These usually improve without treatment over the next 6 months.

Yleistynyt demodikoosi on vakava ihosairaus, jossa karvattomat alueet laajenevat ja tulee vakavempia ihomuutoksia. Myös yleisoireina väsymys, kuume, ruokahaluttomuus, imusolmukkeiden muutokset. Sairaus on erittäin harvinainen. Generalized demodicosis is a serious skin disease in which the hairless areas expand and more severe skin changes occur. Also common symptoms are fatigue, fever, loss of appetite, lymph node changes. The disease is very rare.

Allergiat ja yliherkkyydet = yleisimmät atopia, huonepöly, jauhopunkki ja varastopunkki. Myös siitepöly voi aiheuttaa oireita herkille yksilöille. Yleisimmät ruoka-aineyliherkkyydet ovat vehnä, riisi, ja maissi. Myös kala, muna, soija, sika, nauta ja kana. Allergies and hypersensitivity = most common atopy, room dust, flour mite and storage mite. Pollen can also cause symptoms in sensitive individuals. The most common food sensitivities are wheat, rice, and corn. Also fish, egg, soy, pig, cattle and chicken.

Hormoniperäiset oireet = ovat yleisiä amstaffeille. Varsinkin nartuilla ensinmäisen ja toisen juoksun jälkeen. Myös nuorilla uroksilla voi olla aknen tapaista näppylää . Hormooniperäiset iho-oireet eivät yleensä haittaa koiraa tai häiritse sitä kutinalla tai tulehtumalla. Menevät yleensä itsestään ohi. Hormone-related symptoms = are common in amstaffe. Especially in bitches after the first and second runs. Young males may also have acne-like pimples. Hormone-derived skin symptoms do not usually bother or disturb the dog with itching or inflammation. They usually go by themselves.

Sulo (Born-Wild), Nana (Highland-Amstaff Klokkeblomst) & Elsa (North Winterfell's Sinivuokko)
Sulo (Born-Wild), Nana (Highland-Amstaff Klokkeblomst) & Elsa (North Winterfell's Sinivuokko)