Rotumääritelmä

Amerikanstaffordshirenterrieri
Hyväksytty: FCI 26.5.1971, SKL - FKK 8.4.1986, käännös SKL - FKK 8.3.1995

American Staffordshire Terrier Approved by: FCI 26 May 1971, SKL - FKK 8 April 1986, translation SKL - FKK 8 March 1995


Yleisvaikutelma:

Kokoonsa nähden hyvin voimakas ja tasapainoinen koira. Lihaksikas, samalla ketterä ja tyylikäs sekä ympäristöstään hyvin kiinnostunut. Tanakkarakenteinen, ei korkeajalkainen eikä virtaviivaine.

Impression: Very strong and balanced in size. Muscular, at the same time agile and stylish, and very interested in his environment. Sturdy, neither high-legged or streamlined.


Kaula: Paksu, hieman kaartunut, keskipitkä ja päätä kohti kapeneva. Ei löysää kaulanahkaa. Neck: Thick, slightly arched, of medium length and tapering towards the head. No loose neck skin.

Runko: Ylälinja: Laskee loivasti säästä kohti lantiota. Lievä, lyhyt viistous lantiosta hännän tyveen. Selkä melko lyhyt. Lanne hieman ylöspäin vetäytynyt. Rintakehä: Kylkiluut hyvin kaareutuneet ja lähellä toisiaan, rintakehän takaosa syvä. Eturaajat melko kaukana toisistaan, jotta syvällä ja leveällä rintakehällä on tilaa kehittyä. Body: Topline: Slightly slopes from the weather towards the hips. Slight, short sloping from the pelvis to the base of the tail. Back quite short. Lumbar slightly retracted. Chest: Ribs well arched and close together, the back of the chest deep. The forelegs are quite far apart so that there is room in the deep and wide chest to develop.

Häntä: Koiran kokoon nähden lyhyt, matalalle kiinnittynyt, kapenee ohutta kärkeä kohti, ei kiertynyt eikä selän päälle kohoava. Häntää ei typistetä. Tail: Short in relation to the size of the dog, set low, tapering towards a thin tip, neither twisted or rising above the back. The tail is not truncated.

Raajat: Eturaajojen yleisvaikutelma: Suorat, luut vahvat ja pyöreät. Lavat: voimakkaat ja lihaksikkaat, lapaluut leveät ja viistot. Välikämmenet pystyt, eivät lainkaan taipuneet. Käpälät keskikokoiset, hyvin kaareutuneet ja tiiviit. Takaraajojen yleisvaikutelma: Hyvin lihaksikkaat, eivät sisä- eikä ulkokierteiset. Kintereet matalat. Käpälät kuten etukäpälät. Limbs: General appearance of forelegs: Straight, bones strong and round. Shoulders: Strong and muscular, broad and sloping. The middle palms are upright, not bent at all. Feet of medium size, well arched and tight. General appearance of hind legs: Very muscular, neither internally nor externally threaded. Hocks low. Paws like forefeet.

Liikkeet: Joustavat, eivät rullaavat eivätkä peitsaavat. Movements: Flexible, neither rolling nor staining.

Koko ja paino: Korkeuden ja painon on oltava suhteessa toisiinsa. Säkäkorkeus: Suositeltava säkäkorkeus uroksilla 45 - 48 cm ja nartuilla 43 - 45,5 cm. Size and weight: Height and weight must be in relation to each other. Height at withers: Recommended height at withers 45 to 48 cm for males and 43 to 45.5 cm for females.

Virheet: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen. Lihanvärinen kirsu, vaaleat tai vaaleanpunaiset silmät, liian pitkä tai huonosti kannettu häntä, ylä- tai alapurenta. False: Any deviation from the above points is considered an error in proportion to the severity of the error. Flesh-colored nose, pale or pink eyes, tail too long or poorly carried, upper or lower bite.

Huom. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespusseihin. Note! Males should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

(Lähde: Amstaffiyhdistys. Rotumääritelmä. Viitattu https://amstaffiyhdistys.net/amstaffi/rotumaaritelma/)Natcho (North Winterfell's GoldenCrown)
Natcho (North Winterfell's GoldenCrown)

Pää: Keskipitkä, kauttaaltaan syvä. Kallo-osa leveä. Otsapenger selvästi erottuva. Kirsu ehdottomasti musta. Kuono-osa keskipitkä, pyöristynyt kuononselkä loiventuu jyrkästi silmien alla. Huulet tiiviit ja tasaiset, eivät löysät. Medium length, deep throughout. Skull broad. Forehead clearly distinctive. The nose is definitely black. The muzzle is of medium length, with a rounded muzzle tapering sharply under the eyes. Lips tight and smooth, not loose.

Leuat/purenta: Voimakkaat leuat. Alaleuka voimakas ja puruvoimainen. Tiivis leikkaava purenta. Jaws / Bite: Strong jaws. The lower jaw is strong and chewy. Tight scissor bite.

Posket: Hyvin korostuneet poskilihakset. Cheeks: Well accentuated cheek muscles.

Silmät: Tummat ja pyöreät, syvällä sijaitsevat ja kaukana toisistaan. Luomet eivät saa olla vaaleanpunaiset. Eyes: Dark and round, deep set and far apart. Eyelids should not be Pink.

Korvat: Korkealle kiinnittyneet, typistetyt tai typistämättömät, jälkimmäiset suositeltavat (Huom. Suomessa typistyskielto). Typistämättöminä korvien tulee olla lyhyet, asennoltaan puolipystyt tai ruusukorvat. Tyvestään taittuneet korvat ovat virheelliset. Ears: Set on high, truncated or uncropped, the latter Recommended (Note. Prohibition on trimming in Finland). Untrimmed, the ears should be short, semi-erect or rose ears. The ears folded at the base are defective.

Karvapeite: Lyhyt, tiivis, jäykäntuntuinen ja kiiltävä. Väri: mikä tahansa yksivärinen, kirjava tai laikukas on sallittu. Täysin valkoinen, yli 80% valkoinen, musta punaruskein merkein ja maksanruskea väri eivät ole suositeltavia. Coat: Short, dense, stiff and shiny. Color: Any monochrome, variegated or mottled is allowed. All white, more than 80% white, black with reddish brown markings and liver brown color are not recommended.


Kamu (A PerfectGentelmmanExtremeRules)
Kamu (A PerfectGentelmmanExtremeRules)

Luonnekuvaus

Character Description

Amstaffi on toiminnan koira -> se haluaa olla mukana ja osallistua kaikkeen mihin omistajansakin. Kaiken minkä amstaffi tekee, se tekee tunteella ja "sata lasissa", niin pusujen antamisen kuin treenaamisenkin. Amstaff is a dog of action -> it wants to be involved and participate in everything, even the owner. Everything an amstaff does, it does with emotion and "a hundred in a glass," both giving kisses and training.

Amstaffit eivät pääsääntöisesti ole herkkähaukkuisia, mutta ne usein vahtivat reviiriään ja ilmaisevat vieraat. Ne ottavat vieraat riemuiten vastaan, mutta tervehdittyään jäävät usein sivummalle tarkkailemaan tilannetta. Amstaffs are generally not delicate, but they often guard their territory and express guests. They welcome guests with joy, but when greeted, they often stay on the sidelines to observe the situation.

Amstaffin kuuluu olla peloton ja rohkea, avoin ja aktiivinen. Luonteen osalta suurena virheenä pidetään arkuutta eikä amstaffin kuulu koskaan olla kyräilevä tai salakavala. Amstaffilla kuuluu myös olla hyvä hermorakenne ja kova kivunsietokynnys. Nämä ominaisuudet tekevätkin amstaffista hyvän lapsiperheen koiran, ne eivät pienistä törmäyksistä hätkähdä. On kuitenkin huomioitava, että amstaffi on kokoonsa nähden vahva koira, joten se ei sovellu missään tilanteessa perheen pienimpien ulkoilutettavaksi, ja sen tapakasvatuksesta on huolehdittava. Amstaff is supposed to be fearless and brave, open and active. In terms of character, tenderness is considered a great mistake and amstaff should never be crooked or insidious. Amstaff is also supposed to have good nerve structure and a hard pain tolerance threshold. These qualities make an amstaff a good dog for a family with children, they are not surprised by small collisions. However, it should be noted that the amstaff is a strong dog in terms of size, so it is in no way suitable for the youngest in the family to go out, and its customary breeding must be taken care of.

Osa amstaffeista on luonteeltaan kovia, mutta nykyisin yleisin luonnetestitulos kovuudessa on kuitenkin +1, hieman pehmeä. Tämä tarkoittaa, että koirat eivät ole aivan niin itsenäisiä ja itsepäisiä kuin omistajat joskus olettavat.

Omistajan onkin opeteltava lukemaan omaa koiraansa tarkasti, jotta ei tule arvioineeksi sen luonnetta väärin. Tietty rämäpäisyys ja halu käyttää lihaksiaan yhdistettynä vilkkauteen tuovat pakettiin jonkin verran haastetta. Noin 30kg elämäniloa ja vauhtia ei sovi joka perheeseen ja jokaiselle omistajalle. Amstaffin omistajan on hyvä perehtyä koiran käyttäytymiseen sekä rodun historiaan ymmärtääkseen koiransa motivaatioita toimia erilaisissa tilanteissa.


Some amstaffes are hard in nature, but today the most common character test result in hardness is +1, a bit soft. This means that dogs are not quite as independent and stubborn as the owners sometimes assume.

The owner must therefore learn to read his own dog carefully so as not to misjudge its character. A certain amount of clutter and a desire to use their muscles combined with liveliness bring some challenge to the package. About 30kg of joy and pace of life is not suitable for every family and every owner. It is good for the owner of the Amstaff to become familiar with the dog's behavior as well as the history of the breed in order to understand his dog's motivations to act in different situations.Amstaffin toimintakykyä ja halua tehdä työtä yhdessä isäntänsä kanssa kannattaa hyödyntää hakeutumalla johonkin ohjattuun harrastustoimintaan. Amstaffi ei ole tyypillinen palveluskoirarotu, vaan motivaatiota yhdessä tekemiseen kannattaa vaalia huolella jo pennusta lähtien. Amstaffi, joka on oppinut yhdessä tekemisen olevan kannattavaa, nauttii siitä ja tekee harrastuksissakin kaiken täysillä. Harrastajat suorittavat koetuloksia amstaffien kanssa tasaiseen tahtiin varsinkin alemmista luokista, mutta ominaisuudet eivät kuitenkaan yleensä riitä virallisissa lajeissa aivan kirkkaimpaan kärkeen. Eli mikäli ajatuksissa siintävät esim. SM-mitalit tai KVA-titteli 2-vuotiaalle koiralle, amstaffi ei ole rotuvalintana paras. Amstaffin koulutus vaatii pitkää pinnaa, mielikuvitusta ja huumorintajua.

Amstaff's ability to work and the desire to work together with its host should be utilized by applying for one of the guided hobbies. Amstaff is not a typical service dog breed, but the motivation to work together should be carefully nurtured from the moment of the puppy. Amstaffi, who has learned that working together is worthwhile, enjoys it and does everything to the fullest in his hobbies. Enthusiasts perform test results with amstaffes at a steady pace, especially in the lower classes, but the qualities are usually not enough in the official sports to the very brightest tip. In other words, if the thoughts are, for example, Finnish Championship medals or a KVA title for a 2-year-old dog, amstaff is not the best breed choice. Amstaff's education requires a long surface, imagination and a sense of humor.

Amstaffit käyttävät mielellään leukojaan ja jos et saa sitä henkisesti väsytettyä, se saattaa purkaa turhautumisensa kodin irtaimistoon. Muistathan kuitenkin, että myös koirat tarvitsevat lepopäivänsä palautuakseen niin fyysisestä kuin psyykkisestäkin rasituksesta.

Vielä sananen aggressiosta: rotuamme on jo vuosisadan ajan jalostettu perhe- ja näyttelykoiraksi karsimalla ei-toivottuja ominaisuuksia. Tosiasia kuitenkin vielä nykyäänkin on, että amstaffi saattaa aikuisena osoittaa aggressiivisuutta muita saman sukupuolen edustajia kohtaan. Tätä piirrettä voi tehokkaasti hillitä, mikäli koira saa pienestä pitäen oikeita käyttäytymismalleja, ts. se ei näe muiden koirien tappelevan eikä se joudu itse hyökkäyksen kohteeksi. Omistajan kannattaa panostaa pentuajan positiivisiin sosiaalisiin kontakteihin, sillä jo yksi huono kokemus saattaa laukaista aikuisena koira-aggressiivisuuden. Amstaffin ostajan täytyy kuitenkin muistaa, että yksilöissä saattaa olla suuriakin eroja ja huolellisellakaan sosiaalistamisella ei kaikista koirista saa koirasosiaalisia.

Amstaffs like to use their jaws and if you don't get mentally tired of it, it might unleash their frustration on home furnishings. However, remember that dogs also need their rest days to recover from both physical and mental strain.

One more word about aggression: for a century now, our breed has been bred into a family and show dog by pruning unwanted traits. The reality, however, even today, is that amstaff may show aggression as an adult of the same sex other representatives. This trait can be effectively curbed if the dog gets the right behaviors from an early age, i.e. he does not see other dogs fighting and is not attacked himself. The owner should invest in positive social contacts during the puppy period, as even one bad experience may trigger dog aggression as an adult. However, the buyer of Amstaff needs to keep in mind that there may be big differences between individuals and even careful socialization does not make all dogs dog-social.

Amstaffi ei pääsääntöisesti sovellu ulkoilutettavaksi koirapuistoissa. Vaikka se itse olisikin sosiaalinen, se voi kuitenkin ottaa haasteen vastaan ja usein amstaffien fyysinen tyyli leikkiä voi myös provosoida muita koiria. Jälki voi olla tällöin todella ilkeän näköistä ja vaikutukset koiran luonteeseen haitalliset. Muistathan; amstaffi on kokoonsa nähden voimakas koira, joka täytyy aina ja joka paikassa olla omistajansa hallinnassa!

Amstaff is generally not suitable for outdoor activities in dog parks. Even if it itself is social, it can still take on a challenge and often the amstaffis 'physical style of play can also provoke other dogs. The trace can then look really malicious and the effects on the dog's character are detrimental. Please keep in mind; amstaff is a strong dog for his size, who must always be under the control of his owner in every place!

Amstaffi joka on vilkas, itsenäinen ja vahva voi olla erittäin rasittava etenkin juniori-iässä, varsinkin jos sille ei ole jo pentuna opetettu haluttuja toimintatapoja ja rakennettu motivaatiota työskennellä yhdessä omistajan kanssa. Tapakasvatukseen kannattaakin panostaa amstaffin kanssa, jotta siitä kasvaa mahtava perhekoira ja harrastuskaveri. Täysin kouluttamaton aikuinen amstaffi ei välttämättä ole lainkaan mukava kumppani.

An amstaff that is lively, independent, and strong can be very strenuous, especially in junior age, especially if he or she has not already been taught the desired behaviors as a puppy and built the motivation to work with the owner. It is worth investing in custom breeding with amstaff so that it grows into a great family dog ​​and hobby buddy. A completely uneducated adult amstaff may not be a nice partner at all

Amstaffi on oiva koira aikuiselle, aktiiviselle ja paljon ulkoilevalle ihmiselle, jolla on aikaa ja halua paneutua koiran tapakasvatukseen.

Amstaff is a great dog for an adult, active and much outdoor person who has the time and desire to get involved in custom dog breeding

(Lähde: Amstaffiyhdistys. Luonne. Viitattu https://amstaffiyhdistys.net/amstaffi/luonne/)